STATUT DĘBNOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

I
Postanowienia ogólne

&1.
    Dębnowski Ośrodek Kultury, zwany dalej DOK, działa na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dębnie o utworzeniu DOK / uchwała
nr XLVIII/342/2002 z dnia 31.01.2002 r. / oraz niniejszego statutu nadanego przez organizatora.
    DOK jest samorządową instytucją kultury.

&2.
    Organizatorem DOK jest jednostka samorządowa  gmina Dębno, którego organy w zakresie swojej właściwości sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.
    Nadzór nad DOK w imieniu organizatora sprawuje Burmistrz Dębna.

&3.
    DOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
    DOK posiada osobowość prawną.
    Siedzibą DOK jest budynek przy ul. Daszyńskiego 20 w   Dębnie. Terenem działania jest miasto i gmina Dębno.
    Dębnowski Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w obiektach na działkach stanowiących własność gminy Dębno o numerach ewidencyjnych :
        budynek przy ul. Daszyńskiego 20 dz. nr 328/4 pow. 2.681 m2 ;
        amfiteatr przy ul. Daszyńskiego 20 dz. nr 310 pow. 9.894 m2 ;

Rozdział II

Cele i zakres działalności

&4.
Podstawowym celem statutowym DOK jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury w imieniu gminy Dębno na terenie miasta i gminy, dla której prowadzenie takiej działalności jest obligatoryjnym zadaniem własnym .

&5.
    Do podstawowych zadań DOK należy w szczególności :
        edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę ,
        gromadzenie , dokumentowanie , tworzenie , ochrona i udostępnianie dóbr kultury ,
        tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką ,
        rozpoznawanie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych .
        promowanie osiągnięć

&6.
Swój cel i zadania DOK realizuje poprzez następujące formy pracy :

    prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego , sekcji,pracowni i kół zainteresowań
    organizację imprez amatorskiego ruchu artystycznego : koncertów , przeglądów , festiwali , konkursów , spotkań , prezentacji , recitali i innych form
    organizację imprez , takich jak : wystawy , odczyty , prelekcje ,   szkolenia , konferencje , zebrania , spotkania dyskusyjne , seanse filmowe, dyskoteki ,  bale , festyny , giełdy , loterie , aukcje oraz imprez rekreacyjnych
    prowadzenie edukacji muzycznej
    organizowanie szkoleń i warsztatów dla instruktorów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz ich członków z terenu działania DOK
    prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich
    organizowanie imprez estradowych i artystycznych z udziałem artystów profesjonalnych
    działalność wystawienniczą , komisową , giełdową i antykwaryczną /sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego : instrumentów , sprzętu muzycznego , audiowizualnego , materiałów dekoracyjnych , papierniczych i szkolnych , strojów , płyt CD , płyt video i innych / oraz wydawniczą
    zleconą działalność techniczną polegającą na zapewnieniu oświetlenia , nagłośnienia , sceny lub dekoracji
    organizowanie imprez zleconych - okolicznościowych i innych
    oferowanie usług fonograficznych , plastycznych , muzycznych , gastronomicznych , transportowych , reklamowych i innych
     dzierżawę  i wynajem sal , pomieszczeń i posiadanych terenów
     prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
     wymiana zagraniczna

&7.
Cel i zadania DOK realizuje na podstawie własnego programu zgodnego  ze      strategią rozwoju gminy.

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze

&8.
    Organem zarządzającym i reprezentującym DOK na zewnątrz jest Dyrektor .
    Dyrektora DOK powołuje i odwołuje Burmistrz Dębna.
    Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Dębna.

&9.
Organizację wewnętrzną DOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

&10.
DOK może powoływać oddziały lub inne jednostki organizacyjne po uzyskaniu zgody Burmistrza Dębna.

Rozdział IV

Majątek i gospodarka finansowa

&11.
    DOK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym  mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków , kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania .
    DOK może zbywać środki trwałe . Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw  państwowych .
    Podstawą gospodarki finansowej DOK jest plan działalności instytucji , zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora .
    Plan działalności DOK zawiera w miarę potrzeb: plan usług , plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji .

&12.
    DOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów .
    Przychodami DOK są wpływy z prowadzonej działalności , w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego , z wyjątkiem dóbr kultury oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych , dotacje z budżetu gminy , środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, darowizny oraz z innych źródeł .
    Wysokość rocznej dotacji na działalność DOK ustala  organizator .

&13.
Organizator zapewnia DOK środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona .

&14.
    Wartość majątku DOK odzwierciedla fundusz DOK , który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia .
    Fundusz DOK zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku DOK , będących skutkiem :
        aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów ,
        nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych ,
        łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji .
    Fundusz DOK zwiększa się o :
        amortyzację majątku trwałego,
        dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji,
        zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury,
        środki z innych źródeł.
    Fundusz DOK zmniejsza się o :
        straty bilansowe,
        umorzenie majątku trwałego,
        finansowanie inwestycji,
        inne zmniejszenia.

&15.
    DOK może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w zakresie: wynajmu lokali, pomieszczeń i terenów, usług: audiowizualnych, reklamowych, poligraficznych, gastronomicznych, transportowych i innych.
    Środki uzyskane z działalności gospodarczej powinny być wykorzystane na działalność statutową DOK .

Rozdział V

Postanowienia końcowe

&16.
    Organizator może zlikwidować DOK zgodnie z obowiązującym prawem .
    Zobowiązania i wierzytelności likwidowanego DOK przejmuje organizator .

&17.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

&18.
    DOK używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem .
    Inne jednostki organizacyjne wchodzące w strukturę DOK mogą używać pieczątki w pełnym brzmieniu , nazwą indywidualną i jej adresem , po uzyskaniu zgody dyrektora DOK.


Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.