PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Organizatorem DOK jest miasto i gmina Dębno, którego organy w zakresie swojej właściwości sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.

Nadzór nad DOK w imieniu organizatora sprawuje Burmistrz Dębna.

Podstawowym celem statutowym DOK jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury w imieniu gminy Dębno,
dla której prowadzenie takiej działalności jest obligatoryjnym zadaniem własnym.

Wyciąg ze statutu:

Do podstawowych zadań DOK należy w szczególności :

 1.   kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 2.  gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
 4.  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

& 6.

Swój cel i zadania DOK realizuje poprzez:

 1. prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, sekcji i kół zainteresowań,

 2. organizację imprez amatorskiego ruchu artystycznego: koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów, spotkań, prezentacji, recitali
  i innych form

 3. organizację imprez , takich jak : wystawy , odczyty , prelekcje , szkolenia , konferencje , zebrania , spotkania dyskusyjne , seanse filmowe, dyskoteki , bale , festyny , giełdy , loterie , aukcje oraz imprez rekreacyjnych

 4. prowadzenie edukacji muzycznej

 5. organizowanie szkoleń i warsztatów dla instruktorów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz ich członków z terenu działania DOK

 6. prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich

 7. organizowanie imprez estradowych i artystycznych z udziałem artystów profesjonalnych

 8. działalność wystawienniczą , komisową , giełdową i antykwaryczną /sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego : instrumentów , sprzętu muzycznego , audiowizualnego , materiałów dekoracyjnych , papierniczych i szkolnych , strojów , płyt CD , płyt video i innych / oraz wydawniczą

 9. zleconą działalność techniczną polegającą na zapewnieniu oświetlenia , nagłośnienia , sceny lub dekoracji

 10. organizowanie imprez zleconych - okolicznościowych i innych

 11. oferowanie usług fonograficznych , plastycznych , muzycznych , gastronomicznych , transportowych , reklamowych i innych,

 12. dzierżawę i wynajem sal, pomieszczeń i posiadanych terenów.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.