REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DĘBNOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W DĘBNIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

& 1

1.Dębnowski Ośrodek Kultury zwany dalej DOK jest samorządową instytucją

kultury Gminy Dębno.

& 2

1.Ośrodek działa na terenie Miasta i Gminy Dębno.

& 3

1.Dębnowski Ośrodek Kultury realizuje zadania i cele określone w statucie,

zadania wynikające z uchwał  Rady Miejskiej i rocznego planu działalności

merytorycznej.

Rozdział II

& 4

Regulamin określa:

1. organizację wewnętrzną DOK

2. zasady organizacji pracy

3. zakres działania komórek organizacyjnych

4. podstawowe zadania i obowiązki dyrektora i pracowników

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna DOK

& 5

W skład DOK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Biuro administracji i obsługi

2. Zespół upowszechniania kultury

                                                                                                     - wiejskie kluby kultury 

    & 6

Stanowiska pracy w komórkach organizacyjnych:

DYREKTOR

 

Biuro Administracji i Planowania:

Zespół Upowszechniania Kultury:

Główny Księgowy

Instruktor koordynator działań animacyjnych

Samodzielny Referent

Instruktor ds. planowania i organizacji imprez

Konserwator

Instruktor ds. świetlic wiejskich

Pracownik Gospodarczy

Akustyk

Sprzątaczka

Dekorator, grafik

Inni według potrzeb poza stałym stosunkiem pracy

Instruktor ds. muzyki

 

Instruktor ds. ognisk przedszkolnych i szkolnych

 

Instruktorzy poza stałym stosunkiem pracy:

- instruktor ds. plastyki

- instruktor ds. muzyki (chór, Big Band, zespół wokalny)

- instruktor ds. teatru

- instruktor ds. tańca

- instruktor ds. fotografii i filmu

- inni wg potrzeb

 

Rozdział IV

&7

Zasady organizacji pracy w DOK

1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo dyrektor, który jest powoływany

i odwoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie

1. Dyrektor Ośrodka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i wykorzystaniu składników majątkowych przy zachowaniu wymogów określonych odrębnymi przepisami. Do czynności prawnych przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta i Gminy

2. Dyrektor jest przełożonym zatrudnionych w DOK pracowników

& 8

1. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczona przez niego osoba, która ponosi w tym czasie odpowiedzialność za całokształt powierzonych zadań i obowiązków. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

2. W razie dłuższej nieobecności Głównego Księgowego, Dyrektor zwraca się z prośbą do Burmistrza Dębna o oddelegowanie wykwalifikowanego pracownika Urzędu Miejskiego.

Rozdział V

Zakres działania komórek organizacyjnych

& 9

Do zadań Dyrektora DOK należy:

a. wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Ośrodka

b. organizowanie współpracy z Urzędem Miasta i Burmistrzem

c. podpisywanie pism wychodzących na zewnątrz

d. akceptacja dokumentów stanowiących dokonywanie wypłat i powstania zobowiązań Ośrodka

  1. e.  nadzór ogólny nad szkoleniem pracowników
  2. f. zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i przeszeregowanie pracowników oraz decydowanie o wszystkich sprawach osobowych, kontrola przestrzegania dyscypliny pracy
  3. g. przyjmowanie skarg i wniosków w sprawach dotyczących działalności Ośrodka
  4. h. udzielanie wywiadów przedstawicielom prasy, radia i telewizji
  5. i. analiza wykonania budżetu
  6. j. sporządzanie planu pracy na dany rok kalendarzowy.

& 10

Zakres działania biura administracyjno-budżetowego:

obsługa finansowo-księgowa, w tym:

- sporządzanie planu finansowo-budżetowego ośrodka kultury oraz jego realizacja,

- dokonywanie operacji kasowo-bankowych

- bieżące i prawidłowe prowadzenie operacji księgowych,

- gospodarowanie funduszem płac i funduszem nagród,

- opracowywanie materiałow i analiz ekonomicznych

- realizacja zadań dotyczących zaopatrzenia emerytalnego pracowników

- kształtowanie systemu finansowania działalności kulturalnej,

- opracowywanie rozwiązań w sferze zatrudnienia i wynagrodzeń,

- nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy i czasu pracy,

- prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników,

- administrowanie majątkiem ruchomym oraz nieruchomym,

- ochrona p. poż. oraz bhp

- realizacja zadań dyrektora w zakresie obrony cywilnej,

- prowadzenie archiwum  ośrodka kultury oraz nadzór i kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

- sprawozdawczość finansowa i inna,

- prowadzenie zbioru przepisów prawnych związanych  z zakresem dzialania ośrodka kultury.

 

Do zadań pracowników gospodarczych należy:

- utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej wszystkich obiektów Ośrodka

i czuwanie nad właściwą jakością wyposażenia w sprzęt i urządzenie

- wykonywanie wszelkich prac remontowych i modernizacyjnych obiektów

- czuwanie nad właściwą eksploatacją urządzeń i obiektów Ośrodka

- wykonywanie wszystkich prac porządkowych i konserwatorskich

- zabezpieczenie obiektów i inwentarza Ośrodka przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem

& 11

Zakres działania zespołu upowszechniania kultury:

- opracowywanie założeń programów rozwoju kultury,

- opracowanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych,

- realizacja postanowień zawartych w umowach, planach, programach i protokołach,

- opracowywanie założeń współpracy z zagranicą

- podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji kultury polskiej za granicą,

- upowszechnianie twórczości ludowej i folkloru, rozwój ara oraz twórczość estradowa,

- upowszechnianie muzyki, plastyki, różnych dziedzin wiedzy i działalność oświatowa,

- promowanie twórczości i wspieranie wartościowych przedsięwzięć,

- pomoc twórcom amatorom,

- udzielanie pomocy organizacjom narodowościowym w zakresie kultywowania tradycji i kultury mniejszości narodowych,

- współpraca z wydziałami Urzędów właściwymi dla spraw kultury i reprezentacjami samorządów,

- prowadzenie szeroko rozumianej działalności klubowo- rekreacyjnej,

- przedstawianie wniosków w sprawach przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia  twórcze i artystyczne,.

- prowadzenie dokumentacji działalności merytorycznej ośrodka kultury,

 - współpraca z domami i ośrodkami kultury,

- współpraca  ze stowarzyszeniami i organizacjami publicznymi o powołaniu społeczno - kulturalnym,

- organizacja szkoleń i warsztatów dla instruktorów świetlic wiejskich, instruktorów prowadzących zajęcia w ogniskach szkolnych i przedszkolnych.

- organizacja wyjazdów studyjno – seminaryjnych,

Rozdział VI

Podstawowe zadania i obowiązki dyrektora i pracowników:

1. Dyrektor

- kierowanie i koordynowanie pracami DOK

- realizacja zadań statutowych DOK

- realizacja kalendarza imprez kulturalnych gminy Dębno

- utrzymanie w należytym stanie majątku DOK

- udział w posiedzeniach Komisji i rady Miejskiej Dębna oraz prawidłowa realizacja uchwał RM

 

2. Główny Księgowy

- prowadzenie rachunkowości DOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami

- prowadzenie gospodarki finansowej DOK zgodnie z obowiązującymi zasadami

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji DOK

- kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników

- planowanie budżetu

- zabezpieczenie gotówki

- prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

3. Samodzielny referent

- prowadzenie kancelarii DOK

- prowadzenie spraw kadrowych

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych

- prowadzenie spraw ubezpieczeniowych

- prowadzenie spraw BHP, ppoż

- prowadzenie dokumentacji

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

4. Konserwator i pracownik gospodarczy:

- utrzymywanie terenów DOK w czystości

- dokonywanie prac naprawczych i konserwacji urządzeń DOK

- wykonywanie prac remontowych

- wykonywanie prac fizycznych związanych z organizacją imprez

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

5. Sprzątaczka:

- utrzymanie czystości pomieszczeń w budynku DOK

- zaopatrzenie w środki czystości

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

6. Instruktor – koordynator działań animacyjnych

- koordynowanie działań animacyjnych

- pozyskiwanie partnerów zagranicznych  i utrzymywanie kontaktów w celu

wzajemnej współpracy, pisanie wniosków dot. pozyskiwania funduszy ze

środków unijnych i innych

- kontakty z mediami

- prowadzenie dokumentacji merytorycznej imprez DOK

- planowanie i organizacja imprez kulturalnych

-  odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

7.  Instruktor ds. planowania i organizacji imprez

- opracowanie rocznych planów pracy

- programowanie, planowanie i organizacja pracy merytorycznej

- praca z Amatorskim Ruchem Artystycznym

- prowadzenie dokumentacji i korespondencji merytorycznej

- prowadzenie i organizacja imprez kulturalnych

-  odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

8. Instruktor ds. świetlic wiejskich

- opracowanie rocznych planów pracy

- programowanie, planowanie i organizacja imprez kulturalnych

- animacja społeczności wiejskiej

- prowadzenie dokumentacji merytorycznej

-  odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

9. Akustyk

- nagłaśnianie imprez

- obsługa oświetlenia podczas imprez

- dbałość, konserwacja przekazanego sprzętu

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

10. Dekorator, grafik

- wykonywanie dekoracji na imprezy organizowane przez DOK

- projektowanie i wykonywanie opraw graficznych wewnątrz i na zewnątrz budynku DOK

- wykonywanie zaproszeń, plakatów, i innych prac plastycznych związanych z organizacją imprez i pracy w DOK

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

Instruktorzy poza stałym stosunkiem pracy:

1. Instruktor ds. teatru

- prowadzenie zajęć teatralnych

- organizacja imprez ARA i innych imprez kulturalnych DOK

- prezentacja grup teatralnych w DOK i poza ośrodkiem

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

2. Instruktor ds. tańca

- prowadzenie zajęć tanecznych

- organizacja imprez ARA i innych imprez kulturalnych DOK

- prezentacja grup tanecznych w DOK i poza ośrodkiem

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

3. Instruktor ds. plastyki

- prowadzenie zajęć plastycznych

- uczestnictwo w przeglądach plast., konkursach itp.

- organizacja plenerów plastycznych

- dbanie o wizerunek firmy

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

4. Instruktor ds. muzyki

- prowadzenie zajęć muzycznych

- prezentacje zespołów, solistów, duetów… na przeglądach ARA

- prezentacja zespołów na imprezach organizowanych przez DOK

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

5. Instruktor ds. fotografii i filmu

- prowadzenie zajęć fotograficzno - filmowych

- uczestnictwo w przeglądach fotograficznych, konkursach itp.

- organizacja plenerów fotograficznych

- dbanie o wizerunek firmy

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

& 14

1. Regulamin organizacyjny zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy

& 15

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 01/2020

Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury

z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w sprawie:

udzielenia upoważnienia do zastępowania Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury.

Działając na podstawie art. 13 ust.3 i art. 17 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406. ze zm.) oraz Statutu Dębnowskiego Ośrodka Kultury, wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie nr XLVIII/342/2002 z dnia 31.01.2002 roku.

§1

1. Udzielam upoważnienia Panu Michałowi Cholewińskiemu - stanowisko: Instruktor, koordynator działań animacyjnych do zastępowania Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie podczas nieobecności w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego, delegacji, urlopu, wyjazdu służbowego Dyrektora.

2. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
a. prowadzenie bieżących spraw DOK;
b. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym i zatwierdzanie ich do wypłaty;
c. zawieranie umów lub zleceń wykonania prac niezbędnych do właściwego funkcjonowania DOK;
d. udzielanie urlopów pracowniczych;
e. podpisywanie z dopiskiem "z upoważnienia dyrektora" faktur, pism i innych dokumentów.

§2

1. Działający w ramach zastępstwa pracownik nie jest upoważniony do:
a. zatrudniania nowych pracowników lub zleceniobiorców, rozwiązywania istniejących umów i pracę lub umów zlecenia oraz zmiany w/w umów;
b. zaciągania nowych zobowiązań w imieniu Dyrektora, chyba, że jest to niezbędne do bieżącego funkcjonowania w czasie zastępstwa, ale po konsultacji z Dyrektorem;
c. zmiany obowiązujących regulaminów i zarządzeń wprowadzonych przez Dyrektora.

§3

1. Upoważnienia udziela się na czas powołania dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie, nie dłużej niż do czasu ustania stosunku pracy pracownika lub odwołania niniejszego upoważnienia.
2. Udzielone upoważnienie dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.